Säännöt

1 § NIMI

Yhdistyksen nimi on KONPAP ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS

Yhdistys on toimisto- ja paperikauppa-alan tukkuliikkeiden ja maahantuojien valtakunnallinen etujärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa jäsentensä yhteisiä etuja, edistää alan tukku- ja tuontikaupan kilpailukykyä sekä kehittää jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä.

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys pitää yhteyksiä viranomaisiin, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä., harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa merkittävää toimisto- ja paperikauppa-alan tavaroiden tukku- ja tuontikauppaa.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä yhteistoimintajäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka tukee yhdistyksen pyrkimyksiä. Yhteistoimintajäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta varsinaisissa kokouksissa eikä muissa kokouksissa, eikä yhteistoimintajäsen voi kuulua yhdistyksen hallitukseen. Muuten yhteistoimintajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka ratkaisee asian.

4 § EROAMINEN JÄSENYYDESTÄ

Yhdistyksestä eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen katsotaan eronneeksi kolmen kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä lukien, mutta jäsen on velvollinen suorittamaan koko sen vuoden jäsenmaksun, jolloin eroaminen tapahtuu. Mainitun kolmen kuukauden aikana eroavan jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Eroavalla jäsenellä tai hänen oikeudenomistajillaan ei ole oikeutta suoritettuihin avustuksiin, jäsenmaksuihin tai muuhun yhdistyksen omaisuuteen.

5 § EROTTAMINEN JÄSENYYDESTÄ

Jollei jäsen noudata yhdistyksen päätöksiä tai vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, toimii yhdistyksen etujen vastaisesti tai ei täytä 3 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen.

6 § JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Varsinainen ja yhteistoimintajäsen suorittaa yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa seuraavaa kalenterivuotta varten erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Liittyessään yhdistyksen uusi varsinainen ja yhteistoimintajäsen suorittaa lisäksi syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun.

7 § HALLITUS JA ASIAMIES

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, 1 – 3 varapuheenjohtajaa sekä 4 – 7 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Tarpeen vaatiessa hallitus ottaa yhdistykselle asiamiehen ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

8 § VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseensa maalis-huhtikuussa ja syyskokoukseensa loka-marraskuussa. Kutsut kevät- ja syyskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen 14 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. vahvistetaan toimintakertomus
 5. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja asiamielle ja
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista
 5. päätetään tilintarkastajien palkkioista
 6. päätetään jaostojen asettamisesta/lakkauttamisesta
 7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 9. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen muiden jäsenten vaali
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Näissä kokouksissa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouskutsu näihin kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen vähinään 8 päivää ennen kokousta.

9 § ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta vaaleja, jolloin arpa ratkaisee.

Kysymyksissä jotka koskevat yhdistyksen ja yhdistyksen jäsenen välisiä suhteita, ei viimeksi mainittu saa äänestää.

10 § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on helmikuun 20. päivään mennessä esitettävä tilintarkastajien tarkastettaviksi.

11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai yhdistyksen asiamies yksin tai hallituksen nimenkirjoittajiksi määräämät toimihenkilöt.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen saa tapahtua ainoastaan päätöksellä, joka on tehty vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä kokouksissa, ja päätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä toimisto- ja paperikauppa-alaan kohdistuvaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.